take-off climb limits    
take-off climb limits    
take-off climb procedure    
take-off climb procedure    
take-off climb    
take-off climb    

Translate "take-off climb limits" into dutch :

TERMINOLOGIE
take-off climb limits | take-off climb procedure | take-off climb -*- stijgsnelheidslimieten bij de start | startklimprocedures | startklim

take-off climb limits

stijgsnelheidslimieten bij de start
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb procedure

startklimprocedures
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb

startklim
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
74. Notes that most pollution in the marine environment originates from land-based sources, including, but not limited to, agricultural run-off and industrial emissions, which have an especially deleterious impact on closed and semi-enclosed seas; stresses that the EU must pay particular attention to these areas and take measures to limit and prevent further pollution; also considers that the new GMES technology (Global Monitoring for Environment and Security) could be successfully used for that purpose;

74. stelt vast dat de verontreiniging van het mariene milieu meestal afkomstig is van het vasteland, bij voorbeeld maar niet uitsluitend: afvoer van landbouwactiviteiten en uitstoot door de industrie, die met name vernietigende gevolgen hebben voor ingesloten en halfopen zeeën; wijst erop dat de EU bijzondere aandacht moet schenken aan deze gebieden en maatregelen moet nemen om verdere vervuiling te beperken en te voorkomen; is eveneens van mening dat de nieuwe Technologie voor wereldwijd toezicht ten behoeve van milieu en veiligheid (GMES) met succes voor dat doel kan worden gebruikt;


74. Notes that most pollution in the marine environment originates from land-based sources, including, but not limited to, agricultural run-off and industrial emissions, which have an especially deleterious impact on closed and semi-enclosed seas; stresses that the EU must pay particular attention to these areas and take measures to limit and prevent further pollution; also considers that the new GMES technology (Global Monitoring for Environment and Security) could be successfully used for that purpose;

74. stelt vast dat de verontreiniging van het mariene milieu meestal afkomstig is van het vasteland, bij voorbeeld maar niet uitsluitend: afvoer van landbouwactiviteiten en uitstoot door de industrie, die met name vernietigende gevolgen hebben voor ingesloten en halfopen zeeën; wijst erop dat de EU bijzondere aandacht moet schenken aan deze gebieden en maatregelen moet nemen om verdere vervuiling te beperken en te voorkomen; is eveneens van mening dat de nieuwe Technologie voor wereldwijd toezicht ten behoeve van milieu en veiligheid (GMES) met succes voor dat doel kan worden gebruikt;


with commercial activity limited to aircraft with less than 10 tonnes of Maximum Take Off Weight (MTOW) or less than 20 seats, taking into account the particularities of such small airports.

met commerciële activiteiten die beperkt blijven tot vliegtuigen van minder dan 10 ton maximale startmassa of minder dan 20 zitplaatsen, rekening houdend met de kenmerken van dergelijke kleine luchthavens.


(c) with commercial activity limited to aircraft with less than 10 tonnes of Maximum Take Off Weight (MTOW) or less than 40 seats,

(c) met commerciële activiteiten die beperkt blijven tot vliegtuigen van minder dan 10 ton maximale startmassa of minder dan 40 zitplaatsen,


(c) with commercial activity limited to aircraft with less than 10 tonnes of Maximum Take Off Weight (MTOW) or less than 20 seats,

(c) met commerciële activiteiten die beperkt blijven tot vliegtuigen van minder dan 10 ton maximale startmassa of minder dan 20 zitplaatsen,