carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    

Translate "undertake required actions before departure" into dutch :

TERMINOLOGIE
carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off -*- noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren

carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Before departure, check the requirements of the country you are planning to visit.

Bekijk vóór vertrek welke eisen er zijn voor het land dat u wilt bezoeken.


By their actions before the Court, the undertakings sought either annulment of the Commission decision or a reduction in their fines.

Deze ondernemingen hebben het Gerecht verzocht, ofwel de beschikking van de Commissie nietig te verklaren, ofwel het bedrag van hun geldboeten te verlagen.


VTB, an undertaking which operates in the breakdown-service sector, brought an action before the national court by which it sought an order requiring Total Belgium to discontinue that commercial practice on the ground that it constituted, inter alia, a combined offer prohibited by Belgian law.

VTB, een onderneming die hulp verleent bij pech, heeft bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen tegen Total Belgium staking van deze handelspraktijk gevorderd, op grond dat deze met name een bij de Belgische wetgeving verboden gezamenlijk aanbod uitmaakt.


FENIN therefore brought a complaint before the Commission alleging that the SNS bodies were abusing their dominant position. However, on the view that the bodies running the SNS were not acting as undertakings, the Commission rejected that complaint. FENIN then brought an action before the Court of First Instance challenging the Commission's decision.

In die omstandigheden heeft FENIN bij de Commissie een klacht ingediend tegen de Spaanse organen van het SNS wegens misbruik van een machtspositie (1) Van mening evenwel dat de entiteiten die het SNS beheren niet als ondernemingen handelden, heeft de Commissie de klacht afgewezen (3) FENIN heeft tegen de beschikking van de Commissie beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.


Achievements must be made before the year 2000 The programme sets the year 2000 as a crucial dead-line for the implementation into practical action of the elements of the action programme in Member States policy while it recognises that development of a genuine sustainable groundwater management will require action beyond the year 2000.

Resultaten moeten bereikt worden vóór het jaar 2000 In het programma wordt de periode tot het jaar 2000 als termijn gesteld voor de omzetting van de onderdelen van het actieprogramma in het concrete beleid van de Lid-Staten. Terzelfder tijd wordt erkend dat de ontwikkeling van een echt duurzaam grondwaterbeheer ook na het jaar 2000 verdere maatregelen vergt.
Anderen hebben gezocht naar : translate "before" into dutch     translate "before" into dutch     translate "before departure" into dutch     translate "before departure" into dutch     translation acting as undertakings english dutch    translation acting as undertakings english dutch    translation action before english dutch    translation action before english dutch    translation actions before departure english dutch    translation actions before departure english dutch    translate "brought an action" into dutch     translate "brought an action" into dutch     translation check the requirements english dutch    translation check the requirements english dutch    translate "complaint before" in dutch     translate "complaint before" in dutch     translation into practical action english dutch    translation into practical action english dutch    translation made before english dutch    translation made before english dutch    translate "management will require" into dutch     translate "management will require" into dutch     translation order requiring english dutch    translation order requiring english dutch    translation required actions before english dutch    translation required actions before english dutch    translate "commission rejected" in dutch     translate "commission rejected" in dutch     translate "undertakings" in dutch     translate "undertakings" in dutch     translate "actions" in dutch     translate "actions" in dutch     translation actions before english dutch    translation actions before english dutch    translate "undertake required" into dutch     translate "undertake required" into dutch     translate "undertake required actions" in dutch     translate "undertake required actions" in dutch     translate "undertaking" into dutch     translate "undertaking" into dutch     translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translate "undertake required actions before departure" in dutch     translate "undertake required actions before departure" in dutch     --undertake required actions before departure (anglais-francais)    --undertake required actions before departure (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'undertake required actions before departure' -> carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

Date index: 2021-02-22