Flight duty period    
Flight duty period    
Flight duty    
Flight duty    
Complete necessary activities before flight departure    
Complete necessary activities before flight departure    
Pre-flight actions for IFR flights    
Pre-flight actions for IFR flights    
Support flight check activities    
Support flight check activities    
Exemption from customs duties    
Exemption from customs duties    
CCT duties    
CCT duties    
Space navigation    
Space navigation    
Encounter for fitness for duty exam    
Encounter for fitness for duty exam    
Referral to SSD duty team    
Referral to SSD duty team    
Active duty military    
Active duty military    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Acute crisis reaction    
Acute crisis reaction    
Flight    
Flight    
Excise duties    
Excise duties    
Duty-free allowances granted to travellers    
Duty-free allowances granted to travellers    
Additional duty    
Additional duty    
DDP    
DDP    
DDU    
DDU    

Translate "flight duty" in dutch :

TERMINOLOGIE
flight duty period, flight duty period, FDP, flight duty, complete necessary activities before flight departure, carry out pre-flight duties, ensure suitability of plane cabin before departure, pre-flight actions for IFR flights, pre-flight checks for IFR flights, pre-flight procedures for IFR flights, preparation activities for IFR flights, support flight check activities, support flight checks to ensure safety of aircraft, assist in the conducting of flight checks, exemption from customs duties, customs franchise, duty-free admission, duty-free entry, exemption from duty, exemption from import duty, travellers' allowance, travellers' tax-free allowance, CCT duties, autonomous customs duties, common customs tariff duties, conventional customs duties, space navigation, manned space flight, space flight, space travel(GEMET), Space flight(STW), space flight(UNBIS), Encounter for fitness for duty exam, Referral to SSD duty team, Active duty military, Mania with mood-congruent psychotic symptoms, mood-incongruent psychotic symptoms, Manic stupor, Acute crisis reaction, reaction to stress, Combat fatigue Crisis state Psychic shock, flight, N.O.E, Nap-of-the-earth flight, Terrain flight, excise duties, duty-free allowances granted to travellers, additional duty, DDP, Delivered duty paid, DDU, Delivered duty unpaid -*- vliegwerktijd (VWT), vliegwerktijd, vliegdienst, werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren, procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten, helpen bij controles voor en tijdens de vlucht, douanevrijstelling, invoer met douanevrijstelling, reizigersfranchise, tariefvrijstelling, tax-free, toelating tot douanevrijstelling, uitsluiting van douanevrijstelling, rechten van het GDT, autonome rechten, conventionele rechten, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht, contact vanwege functiegeschiktheidstest, militair in actieve dienst, Neventerm:, manie met, manische stupor, acute crisisreactie, acute reactie op stress, crisistoestand, oorlogsmoeheid (combat fatigue), psychische shock, Tactische vlucht, accijns, aan reizigers verleende vrijstellingen, aanvullend douanerecht, Franco inclusief rechten, Franco exclusief rechten

flight duty period

vliegwerktijd (VWT)
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


flight duty period | FDP [Abbr.]

vliegwerktijd
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


flight duty

vliegdienst
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


complete necessary activities before flight departure | ensure completion of necessary activities before flight departure | carry out pre-flight duties | ensure suitability of plane cabin before departure

werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren
skill
Vaardigheid


pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
knowledge
Kennis


support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

helpen bij controles voor en tijdens de vlucht
skill
Vaardigheid


exemption from customs duties [ customs franchise | duty-free admission | duty-free entry | exemption from duty | exemption from import duty | travellers' allowance | travellers' tax-free allowance ]

douanevrijstelling [ invoer met douanevrijstelling | reizigersfranchise | tariefvrijstelling | tax-free | toelating tot douanevrijstelling | uitsluiting van douanevrijstelling ]
20 TRADE | MT 2011 tariff policy | BT1 tariff policy | RT movement certificate [2011] | tax-free allowance [2446]
20 ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER | MT 2011 tariefbeleid | BT1 tariefbeleid | RT certificaat inzake goederenverkeer [2011] | vrijstelling van belasting [2446]


CCT duties [ autonomous customs duties | common customs tariff duties | conventional customs duties ]

rechten van het GDT [ autonome rechten | conventionele rechten | rechten van het gemeenschappelijk douanetarief ]
10 EUROPEAN UNION | MT 1021 EU finance | BT1 own resources | BT2 financing of the EU budget | RT common customs tariff [2011] | customs duties [2011]
10 EUROPESE UNIE | MT 1021 Financiën van de EU | BT1 eigen middelen | BT2 financiering van de EU-begroting | RT douanerechten [2011] | gemeenschappelijk douanetarief [2011]


space navigation [ manned space flight | space flight | space travel(GEMET) | Space flight(STW) | space flight(UNBIS) ]

ruimtevaart [ bemande ruimtevlucht | ruimtevlucht ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 space transport | RT astronautics [3606]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 ruimtevervoer | RT ruimtevaartwetenschap [3606]


Encounter for fitness for duty exam

contact vanwege functiegeschiktheidstest
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 711458003
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 711458003


Referral to SSD duty team

verwijzen naar dienstdoend team van maatschappelijke dienstverlening
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 306240005
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 306240005


Active duty military

militair in actieve dienst
SNOMEDCT-NL (beroep) / 702348006
SNOMEDCT-NL (beroep) / 702348006


injuries inflicted by the police or other law-enforcing agents, including military on duty, in the course of arresting or attempting to arrest lawbreakers, suppressing disturbances, maintaining order, and other legal action

interventies zoals door politie of andere wetshandhavers, waaronder dienstdoende militairen, zoals (poging tot) aanhouding van wetsovertreders, onderdrukking van opstootjes, ordehandhaving en ander wettelijk optreden
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y35
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y35


Definition: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication. | Mania with:mood-congruent psychotic symptoms | mood-incongruent psychotic symptoms | Manic stupor

Omschrijving: Naast het klinische beeld beschreven onder F30.1, zijn er wanen (doorgaans van een grootheidskarakter) of hallucinaties (doorgaans van stemmen die zich direct tot de betrokkene richten) of zijn de opwinding, overmatige motorische activiteit en gedachtenvlucht zo extreem dat de betrokkene onbegrijpelijk is of ontoegankelijk voor normale communicatie. | Neventerm: | manie met | psychotische symptomen in overeenstemming met de stemming (stemmingscongruent) | manie met | psychotische symptomen niet in overeenstemming met de stemming (stemmingsincongruent) | manische stupor
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2


Definition: A transient disorder that develops in an individual without any other apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental stress and that usually subsides within hours or days. Individual vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing picture and include an initial state of daze with some constriction of the field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing) are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis should be considered. | Acute:crisis reaction | reaction to stress | Combat fatigue Crisis state Psychic shock

Omschrijving: Een voorbijgaande stoornis die zich ontwikkelt bij iemand zonder enige andere duidelijke psychische stoornis in antwoord op buitengewone fysieke- en mentale stress en die doorgaans in uren tot dagen verdwijnt. Individuele kwetsbaarheid en weerstand spelen een rol bij het voorkomen en de ernst van acute stressreacties. De symptomen vertonen een karakteristiek gemengd- en wisselend beeld en omvatten een beginstadium van 'verdoving' met enige bewustzijnsvernauwing en verenging van aandacht, onvermogen prikkels te begrijpen en desoriëntatie. Deze toestand kan gevolgd worden door hetzij verdere terugtrekking uit de situatie (tot dissociatieve stupor toe - F44.2) of door agitatie en hyperactiviteit (vluchtreactie of fugue). Autonome tekenen van panische angst (tachycardie, zweten, blozen) zijn gewoonlijk aanwezig. De symptomen verschijnen doorgaans binnen minuten na de inwerking van de stressveroorzakende prikkel of gebeurtenis en verdwijnen in twee tot drie dagen (dikwijls in uren). Er kan gedeeltelijke of volledige amnesie (F44.0) voor de episode zijn. Indien de symptomen aanhouden, dient een andere diagnose (en aanpak) te worden overwogen. | Neventerm: | acute crisisreactie | acute reactie op stress | crisistoestand | oorlogsmoeheid (combat fatigue) | psychische shock
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0


flight | N.O.E | Nap-of-the-earth flight | Terrain flight

Tactische vlucht
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


excise duties

accijns
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


duty-free allowances granted to travellers

aan reizigers verleende vrijstellingen
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


additional duty

aanvullend douanerecht
Commerce | Economics | Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence | International organisations
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


DDP | Delivered duty paid

Franco inclusief rechten
économie et finances | économie / Commerce international
économie et finances | économie / Commerce international


DDU | Delivered duty unpaid

Franco exclusief rechten
économie et finances | économie / Commerce international
économie et finances | économie / Commerce international
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
plan flight duties in order to be completed within the allowable flight duty period taking into account the time necessary for pre-flight duties, the sector and turnaround times;

zorgt ervoor dat vluchtdiensten zo worden gepland dat zij binnen de toegestane vluchtdienstperiode kunnen worden voltooid, rekening houdend met de noodzakelijke tijd voor de aan de vlucht voorafgaande werkzaamheden, de sector en de omdraaitijd;


The conditions to modify the limits on flight duty, duty and rest periods by the commander in the case of unforeseen circumstances in flight operations, which start at or after the reporting time, shall comply with the following:

Voor wijzigingen van de limieten inzake de vluchtdienst, dienst- en rustperioden door de gezagvoerder in geval van onvoorziene omstandigheden tijdens vluchtuitvoeringen, die zich op of na het tijdstip van aanmelding voordoen, gelden de volgende voorwaarden:


change a schedule and/or crew arrangements if the actual operation exceeds the maximum flight duty period on more than 33 % of the flight duties in that schedule during a scheduled seasonal period.

past een rooster en/of regeling in verband met de bemanning aan indien de feitelijke vluchtuitvoering gedurende een tevoren vastgesteld deel van het vliegseizoen op meer dan 33 % van de vluchten in dat rooster de maximale vluchtdienstperiode overschrijdt


“duty period” means a period which starts when a crew member is required by an operator to report for or to commence a duty and ends when that person is free of all duties, including post-flight duty;

11. „dienstperiode”: de periode die aanvangt wanneer een bemanningslid zich op instructie van de exploitant meldt voor een dienst of deze aanvangt, en die eindigt zodra het bemanningslid vrij is van alle taken, met inbegrip van taken na de beëindiging van de vlucht;


For a flight, or series of flights, such a rostering system needs to address flight time, flight-duty periods, duty and adapted rest periods.

Voor een vlucht, of een reeks vluchten, dient een dergelijk roostersysteem rekening te houden met vluchttijd, vluchtdiensttijden, de diverse taken, en aangepaste rusttijden.
Anderen hebben gezocht naar : translation active duty english dutch    translation active duty english dutch    translation cct duties english dutch    translation cct duties english dutch    translation delivered duty english dutch    translation delivered duty english dutch    translate "for a flight" into dutch     translate "for a flight" into dutch     translate "ssd duty" in dutch     translate "ssd duty" in dutch     translate "activities before flight" into dutch     translate "activities before flight" into dutch     translate "additional duty" in dutch     translate "additional duty" in dutch     translate "allowable flight duty" in dutch     translate "allowable flight duty" in dutch     translate "flight" into dutch     translate "flight" into dutch     translate "over-activity flight" in dutch     translate "over-activity flight" in dutch     translation excise duties english dutch    translation excise duties english dutch    translate "fitness for duty" in dutch     translate "fitness for duty" in dutch     translation flight duty english dutch    translation flight duty english dutch    translation flight time flight-duty english dutch    translation flight time flight-duty english dutch    translate "for ifr flights" in dutch     translate "for ifr flights" in dutch     translation including post-flight english dutch    translation including post-flight english dutch    translate "including post-flight duty" in dutch     translate "including post-flight duty" in dutch     translate "limits on flight" into dutch     translate "limits on flight" into dutch     translate "limits on flight duty" in dutch     translate "limits on flight duty" in dutch     translate "manned space flight" in dutch     translate "manned space flight" in dutch     translate "maximum flight duty" into dutch     translate "maximum flight duty" into dutch     translate "military on duty" into dutch     translate "military on duty" into dutch     translate "out pre-flight duties" in dutch     translate "out pre-flight duties" in dutch     translate "plan flight" into dutch     translate "plan flight" into dutch     translation support flight english dutch    translation support flight english dutch    translate "maximum flight" into dutch     translate "maximum flight" into dutch     translate "duty" in dutch     translate "duty" in dutch     translate "active duty military" in dutch     translate "active duty military" in dutch     translation acute crisis reaction english dutch    translation acute crisis reaction english dutch    translation delivered duty paid english dutch    translation delivered duty paid english dutch    translation delivered duty unpaid english dutch    translation delivered duty unpaid english dutch    translate "encounter for fitness for duty exam" in dutch     translate "encounter for fitness for duty exam" in dutch     translation mania with mood-congruent psychotic symptoms english dutch    translation mania with mood-congruent psychotic symptoms english dutch    translate "manic stupor" in dutch     translate "manic stupor" in dutch     translate "nap-of-the-earth flight" into dutch     translate "nap-of-the-earth flight" into dutch     translation referral to ssd duty team english dutch    translation referral to ssd duty team english dutch    translate "space flight" in dutch     translate "space flight" in dutch     translate "terrain flight" in dutch     translate "terrain flight" in dutch     translate "autonomous customs duties" in dutch     translate "autonomous customs duties" in dutch     translate "carry out pre-flight duties" in dutch     translate "carry out pre-flight duties" in dutch     translate "common customs tariff duties" in dutch     translate "common customs tariff duties" in dutch     translation conventional customs duties english dutch    translation conventional customs duties english dutch    translate "customs franchise" into dutch     translate "customs franchise" into dutch     translate "duty-free admission" into dutch     translate "duty-free admission" into dutch     translation duty-free allowances granted to travellers english dutch    translation duty-free allowances granted to travellers english dutch    translation duty-free entry english dutch    translation duty-free entry english dutch    translation exemption from customs duties english dutch    translation exemption from customs duties english dutch    translation exemption from duty english dutch    translation exemption from duty english dutch    translate "exemption from import duty" into dutch     translate "exemption from import duty" into dutch     translation flight duty period english dutch    translation flight duty period english dutch    translation mood-incongruent psychotic symptoms english dutch    translation mood-incongruent psychotic symptoms english dutch    translation pre-flight actions for ifr flights english dutch    translation pre-flight actions for ifr flights english dutch    translate "pre-flight checks for ifr flights" into dutch     translate "pre-flight checks for ifr flights" into dutch     translate "pre-flight procedures for ifr flights" in dutch     translate "pre-flight procedures for ifr flights" in dutch     translate "preparation activities for ifr flights" in dutch     translate "preparation activities for ifr flights" in dutch     translation reaction to stress english dutch    translation reaction to stress english dutch    translate "space navigation" in dutch     translate "space navigation" in dutch     translate "space travel" into dutch     translate "space travel" into dutch     translation support flight check activities english dutch    translation support flight check activities english dutch    translate "travellers' allowance" into dutch     translate "travellers' allowance" into dutch     translation travellers' tax-free allowance english dutch    translation travellers' tax-free allowance english dutch    --flight duty (anglais-francais)    --flight duty (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'flight duty' -> flight duty period | flight duty period | FDP [Abbr.] | flight duty | complete necessary activities before flight departure | ensure completion of necessary activities before flight departure | carry out pre-flight duties | ensure suitability of plane cabin before departure

Date index: 2021-02-21