Tradurre "gestione elettronica dei documenti" in olandese :

TERMINOLOGIE
gestione elettronica dei documenti | elaborazione elettronica dei dati | GED | gestione elettronica dei dati | sistema di gestione elettronica dei documenti | sistema di gestione elettronica dei documenti | EDMS | Programma di fornitura elettronica di documenti | DOCDEL | EURODOCDEL | distribuzione elettronica di documenti | trattamento testi | EDP | elaborazione dei testi | gestione elettronica dei testi | gestione di documenti -*- elektronisch document management | EDM | EDMS | electronic data management | elektronisch document management systeem | geautomatiseerd gegevensbeheer | elektronisch documentbeheersysteem | DOCDEL | EURODOCDEL | elektronische documentverschaffing | tekstverwerking | documentenbeheer

gestione elettronica dei documenti [ elaborazione elettronica dei dati | GED | gestione elettronica dei dati | sistema di gestione elettronica dei documenti ]

elektronisch document management [ EDM | EDMS | electronic data management | elektronisch document management systeem | geautomatiseerd gegevensbeheer ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3221 documentazione | BT1 gestione di documenti | BT2 documentazione | NT1 numerizzazione | NT1 riconoscimento ottico dei caratteri
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3221 documentatie | BT1 documentenbeheer | BT2 documentatie | NT1 digitalisering | NT1 optisch herkennen van tekens


sistema di gestione elettronica dei documenti | sistema integrato per l'archiviazione e la gestione elettronica di documenti | EDMS [Abbr.]

elektronisch documentbeheersysteem
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


Programma di fornitura elettronica di documenti | DOCDEL [Abbr.] | EURODOCDEL [Abbr.]

Programma voor de elektronische levering van documenten | DOCDEL [Abbr.] | EURODOCDEL [Abbr.]
IATE - European construction | Information technology and data processing
IATE - European construction | Information technology and data processing


distribuzione elettronica di documenti

elektronische documentverschaffing
IATE - Information technology and data processing | Electronics and electrical engineering
IATE - Information technology and data processing | Electronics and electrical engineering


trattamento testi [ EDP | elaborazione dei testi | gestione elettronica dei testi ]

tekstverwerking
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3236 informatica e trattamento dei dati | BT1 burotica | BT2 informatica applicata | BT3 informatica | RT lavoro allo schermo [4416]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3236 Informatica en gegevensverwerking | BT1 kantoorautomatisering | BT2 toegepaste informatica | BT3 informatica | RT werk aan het beeldscherm [4416]


gestione di documenti

documentenbeheer
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3221 documentazione | BT1 documentazione | NT1 gestione elettronica dei documenti | NT2 numerizzazione | NT2 riconoscimento ottico dei caratteri | RT informatica documentaria [3236]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3221 documentatie | BT1 documentatie | NT1 elektronisch document management | NT2 digitalisering | NT2 optisch herkennen van tekens | RT informatie en documentatie [3236]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La Commissione ha intensificato lo sviluppo di sistemi informatici che consentano la gestione elettronica di documenti e procedure, sia nell'ambito del suo funzionamento interno che nei rapporti con le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della politica agricola comune.

De Commissie heeft haar inspanningen opgevoerd om computersystemen te ontwikkelen waarmee documenten en procedures elektronisch kunnen worden beheerd, zowel in het kader van haar eigen interne werkprocedures als in haar betrekkingen met de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.


Descrittore EUROVOC: accisa frode frode fiscale cooperazione amministrativa comunicazione dei dati applicazione dell'informatica scambio d'informazioni gestione elettronica dei documenti evasione fiscale

Eurovoc-term: accijns fraude belastingfraude administratieve samenwerking doorgeven van informatie toepassing van informatica uitwisseling van informatie elektronisch document management belastingvlucht


All'11o FES si applicano mutatis mutandis gli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la gestione elettronica delle operazioni e dei documenti.

De artikelen 93, 94 en 95 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 betreffende het elektronische beheer van verrichtingen en documenten zijn van overeenkomstige toepassing op het 11e EOF.


Si dovrebbero prevedere norme simili per l'uso di funzionalità elettroniche che consentono lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di dati personali, tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, nonché per la presentazione elettronica di documenti da utilizzare in procedimenti giudiziari.

Een vergelijkbare regeling moet worden vastgesteld voor het gebruik van elektronische functies die uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld persoonsgegevens, tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten mogelijk maken, alsook voor de elektronische indiening van documenten die in het kader van gerechtelijke procedures worden gebruikt.


- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata),

- diensten met een meerwaarde die verband houden met elektronische post en die volledig langs elektronische weg plaatsvinden (met inbegrip van de beveiligde doorgifte van gecodeerde documenten langs elektronische weg, adresbeheersdiensten en doorzenden van geregistreerde elektronische post).
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "autorità degli" in olandese     tradurre "autorità giudiziarie degli" in olandese     tradurre "comunicazione dei dati" in olandese     tradurre "consentano la gestione" in olandese     tradurre "d'informazioni gestione elettronica" in olandese     tradurre "dei documenti" in olandese     tradurre "distribuzione elettronica" in olandese     tradurre "elettronica dei dati" in olandese     tradurre "elettronica dei documenti" in olandese     tradurre "elettronica di documenti" in olandese     tradurre "fornitura elettronica" in olandese     tradurre "gestione" in olandese     tradurre "gestione degli" in olandese     tradurre "gestione di documenti" in olandese     tradurre "gestione elettronica" in olandese     tradurre "gestione elettronica dei documenti" in olandese     tradurre "per la presentazione" in olandese     tradurre "per via elettronica" in olandese     tradurre "presentazione elettronica" in olandese     tradurre "riguardanti la gestione" in olandese     tradurre "scambio d'informazioni gestione" in olandese     tradurre "scambio d'informazioni gestione elettronica dei documenti" in olandese     tradurre "servizi di gestione" in olandese     tradurre "sistema di gestione" in olandese     tradurre "sistema di gestione elettronica dei documenti" in olandese     tradurre "docdel" in olandese     tradurre "eurodocdel" in olandese     tradurre "programma di fornitura elettronica di documenti" in olandese     tradurre "distribuzione elettronica di documenti" in olandese     tradurre "elaborazione dei testi" in olandese     tradurre "elaborazione elettronica dei dati" in olandese     tradurre "gestione elettronica dei dati" in olandese     tradurre "gestione elettronica dei testi" in olandese     tradurre "trattamento testi" in olandese     --gestione elettronica dei documenti (italian-english)    --gestione elettronica dei documenti (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'gestione elettronica dei documenti' -> gestione elettronica dei documenti [ elaborazione elettronica dei dati | GED | gestione elettronica dei dati | sistema di gestione elettronica dei documenti ] | sistema di gestione elettronica dei documenti | sistema integrato per l'archiviazione e la gestione elettronica di documenti | EDMS [Abbr.]

Date index: 2021-09-12
w