Tradurre "funghicida" in olandese :

TERMINOLOGIE
funghicida organomercurico | funghicida | fungicida | antiparassitario | funghicida | prodotto antiparassitario -*- fungicide op basis van organo-kwikverbindingen | organo-kwik fungicide | fungicide | schimmelwerend middel | verdelgingsmiddel | bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide

funghicida organomercurico

fungicide op basis van organo-kwikverbindingen | organo-kwik fungicide
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


funghicida | fungicida

fungicide | schimmelwerend middel
IATE - ENVIRONMENT | Chemistry
IATE - ENVIRONMENT | Chemistry


antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ]

verdelgingsmiddel [ bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5626 mezzo di produzione agricola | BT1 prodotto fitosanitario | BT2 mezzo di produzione agricola | RT cura delle colture [5621] | distruzione delle colture [5216] | inquinamento d'origine agricola [5216]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5626 landbouwproductiemiddel | BT1 fytosanitair product | BT2 landbouwproductiemiddel | RT giftige stof [5216] | residu van bestrijdingsmiddel [5216] | vernietiging van de gewassen [5216] | verontreiniging
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Il carbendazim è un funghicida controverso a causa delle sue intrinseche proprietà tossicologiche.

Carbendazim is vanwege zijn intrinsieke toxicologische eigenschappen een omstreden fungicide.
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'funghicida' -> funghicida organomercurico | funghicida | fungicida | antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ]

Date index: 2021-05-15
w