Tradurre "norme antifumo" in olandese :

TERMINOLOGIE
tabagismo | campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo | applicare le norme sul consumo di alcolici | far rispettare le varie norme sul consumo di alcolici | far rispettare le norme sul consumo di alcolici | imporre le norme sul consumo di alcolici | paratia antifumo | additivo antifumo | dispositivo aggiuntivo antifumo | assicurare la conformità della manutenzione | norme per l'edilizia | densità dei fabbricati | legge sull'edilizia | legislazione in materia edile | norme per l'edilizia residenziale | regolamentazione in materia edile | norme giuridiche sulla concorrenza | norme sulla concorrenza | procedura in materia di concorrenza | regolamentazione della concorrenza | regole di concorrenza | norme del terminal aeroportuale | DSU | Istituto europeo delle norme di telecomunicazione | ETSI | DADSU -*- nicotineverslaving | bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak | zorgen dat de drankenwet wordt nageleefd | zorgen dat er aan de drankwet wordt voldaan | de alcoholwet handhaven | anti-rookscherm | additief | antirookadditief | aanvullende anti-rookvoorziening | zorgen dat de hygiëneregels worden nageleefd | onderhoudsregels en -wetgeving naleven | bouwvoorschriften | bebouwingsdichtheid | bouwnorm | woningwetgeving | concurrentierecht | concurrentieregeling | concurrentievoorschriften | normen voor luchthaventerminals | Memorandum inzake geschillenbeslechting | DSU | OBG | Europees instituut voor telecommunicatienormen | ETSI | DADSU | BTT

tabagismo [ campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo ]

nicotineverslaving [ bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak ]
28 QUESTIONI SOCIALI | MT 2826 vita sociale | BT1 problema sociale | RT tabacco [6006]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2826 sociaal leven | BT1 sociaal probleem | RT tabak [6006]


applicare le norme sul consumo di alcolici | far rispettare le varie norme sul consumo di alcolici | far rispettare le norme sul consumo di alcolici | imporre le norme sul consumo di alcolici

zorgen dat de drankenwet wordt nageleefd | zorgen dat er aan de drankwet wordt voldaan | de alcoholwet handhaven | zorgen dat de richtlijnen voor het serveren van alcoholische dranken wordt nageleefd
Abilità
Vaardigheid


paratia antifumo

anti-rookscherm
IATE - INDUSTRY
IATE - INDUSTRY


additivo antifumo

additief | antirookadditief
IATE - Land transport
IATE - Land transport


dispositivo aggiuntivo antifumo

aanvullende anti-rookvoorziening
IATE - Land transport
IATE - Land transport


garantire la conformità con i regolamenti e le normative di manutenzione | garantire la conformità con i regolamenti e le normative legati alla manutenzione | assicurare la conformità della manutenzione | garantire la conformità con regolamenti e normative di manutenzione

zorgen dat de hygiëneregels worden nageleefd | zorgen dat er wordt voldaan aan de regels en wetgeving voor onderhoud | onderhoudsregels en -wetgeving naleven | zorgen dat de regels voor elektrische installaties worden nageleefd
Abilità
Vaardigheid


norme per l'edilizia [ densità dei fabbricati | legge sull'edilizia | legislazione in materia edile | norme per l'edilizia residenziale | regolamentazione in materia edile ]

bouwvoorschriften [ bebouwingsdichtheid | bouwnorm | woningwetgeving ]
28 QUESTIONI SOCIALI | MT 2846 urbanistica e edilizia | BT1 politica edilizia | RT disciplina urbanistica [2846] | regolamentazione tecnica [6411]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2846 stedenbouw | BT1 bouwbeleid | RT technische voorschriften [6411] | voorschriften voor de stedenbouw [2846]


norme giuridiche sulla concorrenza [ norme sulla concorrenza | procedura in materia di concorrenza | regolamentazione della concorrenza | regole di concorrenza ]

concurrentierecht [ concurrentieregeling | concurrentievoorschriften ]
40 IMPRESA E CONCORRENZA | MT 4031 concorrenza | NT1 controllo degli aiuti di Stato | NT1 controllo delle concentrazioni | NT1 legislazione antidumping | NT2 dazio antidumping | NT2 misura antidumping | NT1 legislazione antitrust | NT1 procediment
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4031 concurrentie | NT1 antidumpingwetgeving | NT2 antidumpingheffing | NT2 antidumpingmaatregel | NT1 antisubsidieprocedure | NT1 antitrustwetgeving | NT1 controle op concentraties | NT1 kartelvoorschriften |


norme del terminal aeroportuale

normen voor luchthaventerminals
Conoscenza
Kennis


Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie [ DSU ]

Memorandum van Overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen(1) | Memorandum inzake geschillenbeslechting(2) [ DSU | OBG ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Istituto europeo delle norme di telecomunicazione [ ETSI ]

Europees instituut voor telecommunicatienormen [ ETSI ]
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee)
Droit communautaire (Communautés européennes)


Decisione sull'applicazione e sulla revisione dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie [ DADSU ]

Besluit inzake de toepassing en toetsing van het Memorandum van Overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen [ DADSU | BTT ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In molti paesi le ispezioni per il rispetto delle norme antifumo possono essere integrate nelle ispezioni per la concessione delle licenze commerciali, nelle ispezioni di igiene e sanità, nelle ispezioni per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nelle ispezioni antincendio o in programmi analoghi.

In veel landen kunnen de inspecties tegelijk gebeuren met de controle van bedrijfsvergunningen, gezondheid en sanitaire voorzieningen, veiligheid en gezondheid in de werkruimte, brandveiligheid en dergelijke meer.


(9) La società civile ha un ruolo importante nel creare consenso a favore delle norme antifumo e nell'assicurarne il rispetto.

(9) De maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol te vervullen bij het organiseren van steun voor en het toezien op de naleving van "rookvrije" wetgeving.


Il primo è quello di coadiuvare le parti nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 8 della convezione quadro dell'OMS in forme coerenti con i dati scientifici sull'esposizione al fumo di seconda mano e con le migliori pratiche mondiali relative all'attuazione di misure antifumo, così da stabilire un elevato grado di responsabilità per il rispetto delle norme della convenzione e aiutare le parti nella promozione del conseguimento dei più elevati livelli di salute possibili.

De eerste is de partijen bij te staan in het nakomen van hun verplichtingen volgens artikel 8 van de WHO-kaderovereenkomst, op een manier die strookt met het wetenschappelijke bewijsmateriaal inzake blootstelling aan secundaire tabaksrook en de goede praktijk die op wereldvlak in de uitvoering van rookvrij-maatregelen bestaat, teneinde een hoge standaard te stellen voor wat de aansprakelijkheid op het vlak van naleving van de verdragen betreft, en de partijen in het bevorderen van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard bij te staan.


Alcuni governi nazionali, tra cui quelli di Danimarca, Germania, Lettonia, Portogallo e Slovenia, hanno già annunciato la loro intenzione di rafforzare in un prossimo futuro le normative nazionali antifumo.

Een aantal nationale regeringen, waaronder die van Denemarken, Duitsland, Letland, Portugal en Slovenië, heeft al laten weten voornemens te zijn om de nationale regelgeving inzake rookvrije ruimten in de nabije toekomst aan te scherpen.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "intesa sulle norme" in olandese     tradurre "istituto" in olandese     tradurre "additivo antifumo" in olandese     tradurre "applicare le norme" in olandese     tradurre "dell'intesa sulle norme" in olandese     tradurre "delle norme antifumo" in olandese     tradurre "dispositivo aggiuntivo antifumo" in olandese     tradurre "europeo delle norme" in olandese     tradurre "favore delle norme" in olandese     tradurre "favore delle norme antifumo" in olandese     tradurre "futuro le normative" in olandese     tradurre "lotta antifumo" in olandese     tradurre "misure antifumo" in olandese     tradurre "normative" in olandese     tradurre "normative nazionali antifumo" in olandese     tradurre "norme" in olandese     tradurre "paratia antifumo" in olandese     tradurre "rispetto delle norme" in olandese     tradurre "rispetto delle norme antifumo" in olandese     tradurre "assicurare la conformità della manutenzione" in olandese     tradurre "campagna contro il fumo" in olandese     tradurre "densità dei fabbricati" in olandese     tradurre "legge sull'edilizia" in olandese     tradurre "legislazione in materia edile" in olandese     tradurre "legislazione sul tabagismo" in olandese     tradurre "lotta contro il tabacco" in olandese     tradurre "lotta contro il tabagismo" in olandese     tradurre "norme antifumo" in olandese     tradurre "norme del terminal aeroportuale" in olandese     tradurre "norme giuridiche sulla concorrenza" in olandese     tradurre "norme per l'edilizia" in olandese     tradurre "norme per l'edilizia residenziale" in olandese     tradurre "norme sulla concorrenza" in olandese     tradurre "procedura in materia di concorrenza" in olandese     tradurre "regolamentazione della concorrenza" in olandese     tradurre "regolamentazione in materia edile" in olandese     tradurre "regole di concorrenza" in olandese     tradurre "tabagismo" in olandese     --norme antifumo (italian-english)    --norme antifumo (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'norme antifumo' -> tabagismo [ campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo ] | applicare le norme sul consumo di alcolici | far rispettare le varie norme sul consumo di alcolici | far rispettare le norme sul consumo di alcolici | imporre le norme sul consumo di alcolici

Date index: 2021-05-23
w