Tradurre "sottoposte a tecniche" in olandese :

TERMINOLOGIE
utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | persone o imprese sottoposte al controllo | utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti | utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura | tecniche di coltivazione | lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura | know-how | bagaglio di conoscenze tecniche | know-how tecnico | professioni tecniche | personale tecnico | tecnico -*- gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht | eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken | landbouwtechniek | landbouwwerkzaamheden | specialistische kennis | knowhow | technisch beroep | technicus | technisch personeel

impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht
Abilità
Vaardigheid


la Corte di giustizia si pronuncia sulle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte

het Hof van Justitie doet uitspraak over de hem voorgelegde prejudiciële geschilpunten
IATE - LAW | EUROPEAN UNION
IATE - LAW | EUROPEAN UNION


persone o imprese sottoposte al controllo

personen of ondernemingen die aan de controle zijn onderworpen
IATE - LAW
IATE - LAW


Corpus di principi per la tutela di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione

Grondbeginselen voor de bescherming van alle personen in enigerlei vorm van detentie of gevangenenschap
IATE - LAW | Rights and freedoms
IATE - LAW | Rights and freedoms


utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | utilizzare varie tecniche per il riscaldamento degli alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti

eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen
Abilità
Vaardigheid


utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura

gebruik maken van verschillende kooktechnieken om voedsel te bereiden | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken
Abilità
Vaardigheid


tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ]

landbouwtechniek [ landbouwwerkzaamheden ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | NT1 cura delle colture | NT1 dissodamento | NT1 maggese | NT1 miglioramento del suolo | NT2 ammendamento del terreno | NT2 assetto idro-agricolo | NT3 irrigazione |
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | NT1 aanplant | NT2 verplanten | NT1 bodembescherming | NT1 bodemverbetering | NT2 bemesting van de grond | NT2 watervoorziening in de landbouw | NT3 irrigatie | NT1 bra


know-how [ bagaglio di conoscenze tecniche | know-how tecnico ]

specialistische kennis [ knowhow ]
64 PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | MT 6411 tecnologia e regolamentazione tecnica | BT1 tecnologia | RT cooperazione industriale [0811] | indipendenza tecnologica [0806] | operaio qualificato [4411] | professioni tecniche [6806] | proprietà i
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technologie | RT geschoold arbeider [4411] | industriële eigendom [6416] | industriële samenwerking [0811] | technisch beroep [6806] | technologische


professioni tecniche [ personale tecnico | tecnico ]

technisch beroep [ technicus | technisch personeel ]
68 INDUSTRIA | MT 6806 politiche e strutture industriali | NT1 ingegnere | RT istruzione tecnica [3211] | know-how [6411] | operaio qualificato [4411] | professioni del settore informatico [3236] | professioni scientifiche [6416] | tecnologia
68 INDUSTRIE | MT 6806 industriebeleid en -structuur | NT1 ingenieur | RT beroep in de informatica [3236] | geschoold arbeider [4411] | specialistische kennis [6411] | technisch onderwijs [3211] | technologie [6411] | wetenschappelijk beroep
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In seguito ad una richiesta del gruppo di lavoro di esperti nazionali per la disattivazione, le specifiche tecniche riviste sono state sottoposte da parte degli operatori nazionali di disattivazione ad una prova di stress di 5 settimane, dal 9 febbraio al 20 marzo 2017.

Op verzoek van de werkgroep van nationale deskundigen inzake onbruikbaarmaking zijn de herziene technische specificaties gedurende vijf weken, van 9 februari tot en met 20 maart 2017, door nationale vakmensen inzake onbruikbaarmaking aan een stresstest onderworpen.


un presidente nominato in base alla sua competenza ed esperienza tecniche su proposta della Commissione fra le proposte sottoposte dai membri del consiglio di gestione della rete aventi diritto di voto, e in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico.

de voorzitter, op voorstel van de Commissie aangesteld op basis van technische bekwaamheid en deskundigheid, met name op basis van voorstellen van de stemgerechtigde leden van de netwerkbeheerraad, en na een positief advies van het Comité voor het gemeenschappelijke luchtruim.


(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al «controllo del comportamento» dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue su Internet sono sottoposte a tecniche di trattamento dei dati volte alla «profilazione» dell'utente , in particolare per prendere decisioni che li riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(21) Om uit te maken of een verwerking kan worden beschouwd als „observeren/volgen van gedrag ” van betrokkenen, dient te worden vastgesteld of natuurlijke personen op het internet worden gevolgd met gegevensverwerkingstechnieken waarbij een „profiel” op een natuurlijke persoon wordt toegepast, in het bijzonder om besluiten over hem te nemen of om zijn persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes te analyseren of te voorspellen.


5. chiede che tutti i dossier di sicurezza diventino un documento vivo e in evoluzione in modo che le modifiche materiali, tecniche o in materia di attrezzature siano sottoposte all'approvazione dell'autorità competente interessata e sottolinea che tutti i dossier di sicurezza dovrebbero essere rivisti almeno ogni cinque anni, anche da regolatori indipendenti; sottolinea che tutte le procedure e attrezzature disponibili sul sito per far fronte ad eventuali esplosioni devono essere incluse nel dossier di sicurezza;

5. wenst dat alle veiligheidsanalyses levende en mee-evoluerende documenten worden en dat concrete technische veranderingen of veranderingen van apparatuur door de desbetreffende bevoegde autoriteit moeten worden goedgekeurd, en benadrukt dat alle veiligheidsanalyses ten minste om de vijf jaar opnieuw moeten worden bezien, ook door de onafhankelijke regelgevers; onderstreept dat alle ter plaatse geldende procedures en alle apparatuur voor het opvangen van eventuele olielekkages in de veiligheidsanalyse moeten worden opgenomen;


2. Qualora l’aiuto sia concesso a un progetto pilota di cui all’articolo 41 del regolamento di base, l’autorità di gestione garantisce che il progetto preveda un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base siano sottoposte a un'idonea valutazione qualitativa.

2. Wanneer krachtens artikel 41 van de basisverordening steun wordt verleend voor een proefproject ziet de beheersautoriteit er op toe dat het proefproject op adequate wijze wetenschappelijk wordt gevolgd en dat de kwaliteit van de in artikel 41, lid 3, van de basisverordening bedoelde technische verslagen afdoende wordt beoordeeld.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "internet sono sottoposte" in olandese     tradurre "internet sono sottoposte a tecniche" in olandese     tradurre "attrezzature siano sottoposte" in olandese     tradurre "base siano sottoposte" in olandese     tradurre "conoscenze tecniche" in olandese     tradurre "esperienza tecniche" in olandese     tradurre "impiegare le tecniche" in olandese     tradurre "imprese sottoposte" in olandese     tradurre "modifiche materiali tecniche" in olandese     tradurre "persone sottoposte" in olandese     tradurre "professioni tecniche" in olandese     tradurre "proposte sottoposte" in olandese     tradurre "relazioni tecniche" in olandese     tradurre "sono sottoposte" in olandese     tradurre "sono state sottoposte" in olandese     tradurre "sottoposte a tecniche" in olandese     tradurre "specifiche tecniche" in olandese     tradurre "tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche" in olandese     tradurre "bagaglio di conoscenze tecniche" in olandese     tradurre "cuocere al vapore" in olandese     tradurre "cuocere le pietanze" in olandese     tradurre "know-how" in olandese     tradurre "know-how tecnico" in olandese     tradurre "lavori agricoli" in olandese     tradurre "lavori di coltivazione" in olandese     tradurre "personale tecnico" in olandese     tradurre "tecniche di coltivazione" in olandese     tradurre "tecniche di coltura" in olandese     tradurre "tecniche speciali di coltura" in olandese     tradurre "tecnico" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti" in olandese     --sottoposte a tecniche (italian-english)    --sottoposte a tecniche (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'sottoposte a tecniche' -> impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate | la Corte di giustizia si pronuncia sulle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte

Date index: 2021-01-29
w