Tradurre "ritiro nella campagna" in olandese :

-*-

Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare, su richiesta dell’impresa, dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/08, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/09, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro, hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza rinunceranno alla totalità della loro quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.

Het wordt, om de herstructurering van de sector suiker niet te bemoeilijken, nodig geacht om, op verzoek van de ondernemingen, in een vrijstelling van de onttrekking in het verkoopseizoen 2007/2008 of van een eventuele onttrekking in het verkoopseizoen 2008/2009 te voorzien voor die ondernemingen die in het betrokken verkoopseizoen van onttrekking met succes herstructureringssteun in het kader van Verordening (EG) nr. 320/2006 hebben aangevraagd en die als gevolg daarvan in het volgende verkoopseizoen afstand zullen doen van hun totale quotum.


“riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell’allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum zoals vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze verordening; voor de lidstaten die op 1 juli 2006 nog geen lid van de Gemeenschap waren, moet voor de berekening de op de datum van hun toetreding tot de Gemeenschap geldende versie van die bijlage III worden gebruikt.


Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare, su richiesta dell’impresa, dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/08, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/09, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro, hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza rinunceranno alla totalità della loro quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.

Het wordt, om de herstructurering van de sector suiker niet te bemoeilijken, nodig geacht om, op verzoek van de ondernemingen, in een vrijstelling van de onttrekking in het verkoopseizoen 2007/2008 of van een eventuele onttrekking in het verkoopseizoen 2008/2009 te voorzien voor die ondernemingen die in het betrokken verkoopseizoen van onttrekking met succes herstructureringssteun in het kader van Verordening (EG) nr. 320/2006 hebben aangevraagd en die als gevolg daarvan in het volgende verkoopseizoen afstand zullen doen van hun totale quotum.


“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum als vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze Verordening (EG) nr. 318/2006.


“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum als vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze Verordening (EG) nr. 318/2006.


w